Vejledning

 

En orgelsag

En orgelsag tager som regel udgangspunkt i, at kirkens organist, som har det daglige tilsyn med kirkens instrumenter, overfor menighedsrådet tilkendegiver, at der er problemer med kirkens orgel. Det være sig, at orglet ikke klinger, som det efter organistens opfattelse skal, at det ikke har tilstrækkelige klanglige muligheder eller kapacitet, eller at der er tekniske problemer med orglet. Der er grund til at understrege vigtigheden af, at organisten jævnligt fører tilsyn med orglet, herunder observerer eventuelle fugt- eller tørkerelaterede problemer, angreb af skimmelsvamp, borebiller eller mus. Alle organister med uddannelse fra et musikkonservatorium eller en kirkemusikskole har modtaget undervisning i orgelkundskab, og de har således mulighed for at kunne indkredse og beskrive de fleste problemer og kommunikere med menighedsråd, orgelbyggere og orgelkonsulent herom.

Med udgangspunkt i organistens fremstilling af situationen, som bør være skriftlig, kan menighedsrådet beslutte at starte en orgelsag, og allerede på dette tidspunkt kan der være behov for ekstern rådgivning i form af en orgelkonsulent.

Menighedsrådets overvejelser kan munde ud i fire forskellige typer af orgelsager:
• istandsættelse, renovering eller restaurering af det eksisterende orgel
• ombygning eller udvidelse af det eksisterende orgel
• anskaffelse af et brugt, renoveret eller restaureret orgel
• anskaffelse af et nyt orgel.

Eftersom alle orgelsager er langtidsinvesteringer og er forbundet med store omkostninger, er det vigtigt, at menighedsrådet på et tidligt tidspunkt i en orgelsag optager forhandling med provstiudvalget, således at finansieringen kan indgå i provstiets og stiftets langtidsplanlægning.


Rådgivning hos en orgelkonsulent

En orgelkonsulent kan yde rådgivning i alle aspekter af en orgelsag, det være sig af proceduremæssig eller orgelfaglig art.

Ved antagelse af en orgelkonsulent bør menighedsrådet indgå en rådgivningsaftale, som klart angiver arten og omfanget af rådgivningen samt honoraret herfor. Der aflønnes almindeligvis pr. time efter timelønnen for Kirkeministeriets orgelkonsulenter, p.t. kr. 834,00. Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster. Transporttid medtages ikke i timeberegningen. Der kan også aftales et fast honorar for den samlede rådgivning.

Rådgivningen kan omfatte:
- udfærdigelse af orgelprojekt/skitseprojekt (værkopbygning, disposition, særlige karakteristika og indretninger ved orglet)
- vejledning i proceduremæssige spørgsmål
- rådgivning omkring licitationsregler og tilbudsloven
- medvirken ved udfærdigelse af licitationsmateriale
- tilsyn under orgelarbejdet, herunder rådgivning, såfremt der (særligt ved restaureringsarbejder) opstår problemer undervejs
- medvirken ved godkendelsesforretning.

Selve godkendelsesforretningen foretages af Kirkeministeriets orgelkonsulent, som af habilitetsmæssige årsager ikke kan medvirke ved projekteringen af et orgel, en istandsættelse eller en ombygning, idet Kirkeministeriets orgelkonsulent i sagsforløbet skal afgive uvildig udtalelse til Stiftsøvrigheden forinden myndighedsgodkendelsen.